Statuten OVOS vzw

De algemene vergadering, geldig online bijeengekomen op 30 maart 2021 heeft volgende statuten met de vereiste meerderheden integraal aangenomen:

TITEL 1 VERENIGING

ARTIKEL 1 BENAMING

 1. De vereniging wordt genoemd ‘Oost-Vlaamse Vereniging voor Onderwateronderzoek en Sport’, afgekort O.V.O.S., verder genoemd de vereniging.
 2. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting ‘vzw’, samen met de volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’, de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.

ARTIKEL 2 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel van de vereniging is gelegen in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied. Bij het nemen van deze beslissing is minstens de helft van de bestuurders vertegenwoordigd en is er een gewone meerderheid in het bestuursorgaan. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vereniging heeft een officiële website: www.ovos.be

De vereniging heeft een officieel e-mailadres: secretariaat@ovos.be

Elke communicatie op dit adres door de leden wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het bestuursorgaan kan het adres van de website en het e-mailadres wijzigen, zelfs indien zij voorkomen in de statuten.

ARTIKEL 3 DOEL

 1. De vereniging heeft tot doel belangeloos te fungeren als coördinatieplatform voor haar leden ter bevordering van de duiksport in al haar facetten.
 2. De vereniging heeft volgende activiteiten tot voorwerp teneinde het doel van de vereniging te verwezenlijken: 
  • ondersteunende activiteiten te ontplooien die de werking van Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport bevorderen
  • een schakel vormen tussen het duikonderricht van de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport en de lokale duikverenigingen
  • organiseren van cursussen, infosessies, bijscholingen, workshops, voordrachten en debatten
  • organiseren van (proef)examens
  • organiseren en ondersteunen van duikactiviteiten
 3. Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doel.
 4. De vereniging mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

ARTIKEL 4 DUUR VAN DE VERENIGING

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

ARTIKEL 5 COMMUNICATIE

 1. Een lid kan de vereniging op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vereniging kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres.
 2. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de vereniging te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vereniging kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres.

TITEL II  LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 6 SOORTEN LEDEN

De vereniging heeft enkel gewone leden.

Onder leden wordt verstaan de Oost-Vlaamse duikverenigingen die voldaan hebben aan de voorwaarden voorzien in artikel 8. en waarvan de toetreding bevestigd is door de algemene vergadering. Deze duikverenigingen worden vertegenwoordigd door één bij hun club aangesloten lid, daartoe rechtsgeldig aangeduid door deze duikvereniging..

ARTIKEL 7 AANTAL LEDEN

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste 2 bedragen. De leden van de vereniging zijn de leden aanvaard krachtens artikel 8.

ARTIKEL 8 VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

 1. Om lid te worden van de vereniging moet men:
  1. Akkoord gaan met de statuten van de vereniging en:
   • Zijn maatschappelijke zetel en werking hebben binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Uitzonderingen hierop kunnen door de algemene vergadering worden toegestaan.
   • Aangesloten zijn bij Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport
   • Het beoefenen en bevorderen van het onbezoldigd sportduiken als doel hebben.
  2. Een kandidaat-lid dient schriftelijk zijn kandidatuur in bij het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan een kandidaat-lid toelaten op proef tot de eerstvolgende algemene vergadering die dan beslist over de effectieve toetreding. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden en tegen de beslissing is geen beroep mogelijk. Als het kandidaat-lid geweigerd wordt, kan het lid zich ten vroegste 1 jaar later opnieuw kandidaat stellen.
  3. Jaarlijkse bijdrage betaald hebben.
 2. Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks bepaald door het bestuursorgaan en ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering en kan maximum 250 euro per jaar bedragen. De bijdrage is vooraf betaalbaar uiterlijk tegen 1 januari van het werkingsjaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

ARTIKEL 9 DUUR – EINDE LIDMAATSCHAP

 1. 1 Het lidmaatschap is van onbepaalde duur en eindigt door vrijwillig ontslag of uitsluiting.
  Daarnaast wordt een lid geacht ontslag te nemen in volgende omstandigheden en vervalt het lidmaatschap bijgevolg automatisch wanneer het lid niet meer voldoet aan de voorwaarden om lid te zijn van de vereniging; wanneer een lid in een bepaalde hoedanigheid lid was van de algemene vergadering en hij/zij deze hoedanigheid verliest.
 2. Vrijwillig ontslag geschiedt door een gewone ontslagbrief, geadresseerd aan het bestuursorgaan.
 3. Uitsluiting kan alleen uitgesproken worden door de algemene vergadering waarbij minstens 2/3e van de leden aanwezig en /of vertegenwoordigd is en wanneer er een 2/3e meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping en het desbetreffende lid moet worden gehoord.
 4. Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, kan betaalde bijdragen niet terugvorderen en heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging.
 5. Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging, kan het bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.
 6. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege als men de jaarlijkse bijdrage niet heeft betaald en dit na daartoe te zijn aangemaand door het bestuursorgaan met een bijkomende betalingstermijn van 4 weken.

TITEL III ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 10 SAMENSTELLING

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. 

ARTIKEL 11  BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 1. De wijziging van de statuten
 2. De benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun eventuele bezoldiging
 3. De benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van een bezoldiging indien deze wordt toegekend
 4. De kwijting aan de bestuurders en commissarissen, en in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen
 5. De goedkeuring van de jaarrekening en de begroting
 6. De ontbinding van de vereniging
 7. De uitsluiting van een lid
 8. De omzetting van de vereniging in een ivzw, een coöperatieve vennootschap sociale onderneming
 9. Om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
 10. Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen

ARTIKEL 12 BIJEENROEPING

 1. Er zal jaarlijks een algemene vergadering gehouden worden op dag en uur te bepalen door het bestuursorgaan, binnen de zes maand na afsluiten van het boekjaar. Alle leden moeten ertoe uitgenodigd worden.
 2. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden op initiatief van het bestuursorgaan of op verzoek van ten minste één vijfde van de leden van de vereniging. In dat laatste geval moet de bijeenroeping plaatsvinden binnen de 21 dagen na het verzoek en moet de bijeenkomst uiterlijk de 40e dag na het verzoek plaatsvinden.
 3. De bijeenroeping geschiedt tenminste 15 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering per e-mail. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda. Het bestuursorgaan moet elk onderwerp op de agenda plaatsen dat minstens 7 dagen voor de vergadering schriftelijk aangebracht wordt door minstens één twintigste van de leden.

ARTIKEL 13 VOORZITTER ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien hij afwezig is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door de langst zittende bestuurder.

Artikel 14 VOLMACHTEN

Ieder lid van de vereniging mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een volmachtdrager, voorzien van een geschreven machtiging, voor zover de gevolmachtigde zelf lid is van de vereniging. Ieder gevolmachtigde kan slechts één lid van de vereniging vertegenwoordigen.

ARTIKEL 15 BESLUITEN 

 1. De algemene vergadering kan enkel geldige besluiten nemen omtrent aangelegenheden die uitdrukkelijk op de agenda staan.
 2. De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of deze statuten het anders bepalen. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid, tenzij het WVV en bijzondere meerderheid vereist. Bij gelijkheid van stemmen zal de stem van de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend zijn.
 3. Onthoudingen worden niet meegeteld (noch in de noemer, noch in de teller) bij het nemen van besluiten.

ARTIKEL 16 BIJZONDERE MEERDERHEDEN

 1. In geval van een statutenwijziging moet minstens 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Van deze aanwezigen moet minstens 2/3 akkoord gaan met de statutenwijziging. Ingeval er op de eerste vergadering minder dan het minimum aantal vereiste leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, mits deze minstens 15 dagen na de eerste plaats vindt. Deze vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
 2. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij 2/3e van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
 3. Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

ARTIKEL 17 VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING

 1. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een register dat bijgehouden wordt op de zetel van de vereniging en ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris of penningmeester. Het verslag wordt aan alle leden bezorgd, uiterlijk tegen de bijeenroeping van de volgende algemene vergadering.
 2. Elk lid heeft recht op inzage in het verslag. Derden hebben dit recht niet, tenzij het bestuursorgaan hier anders over oordeelt.

TITEL IV BESTUURSORGAAN

ARTIKEL 18 SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN

 1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuursorgaan, samengesteld uit 6 leden.
 2. Om tot bestuurder verkozen te worden moet men worden voorgedragen door een lid of door een bestuurder. 

Er mogen maximaal twee bestuurders zijn van dezelfde club (lid). Indien een bestuurder van een club (lid) verandert naar een club (1) waar reeds twee andere bestuurders lid van zijn, mag hij/zij de termijn van zijn/haar mandaat uitdienen op voorwaarde dat de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid daarmee instemt.

ARTIKEL 19 DUUR VAN HET MANDAAT

De bestuurders worden bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van bepaalde duur. Indien een bestuurslid ontslag wenst te nemen, doet hij dat door middel van een mail of aangetekend schrijven te richten aan het bestuursorgaan.

Elke bestuurder wordt verkozen voor een termijn van 3 jaar en diens mandaat eindigt op de derde jaarlijkse algemene vergadering volgend op deze waarop hij/zij verkozen werd.

 ARTIKEL 20 FUNCTIEVERDELING

De bestuursfuncties binnen het bestuursorgaan zijn: 

 • voorzitter 
 • ondervoorzitter
 • secretaris 
 • penningmeester 
 • coördinator duikonderricht
 • bestuurder

Binnen het bestuursorgaan worden de bestuursfuncties verdeeld op de eerste vergadering van het bestuursorgaan, volgend op een nieuwe samenstelling van het bestuursorgaan.

Bij minder dan 6 bestuurders, moeten zeker de bestuursfuncties voorzitter, secretaris en penningmeester ingevuld worden. Het is mogelijk dat een bestuurder meerdere functies vervult.

ARTIKEL 21 BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet of volgens deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Die taakverdeling kan niet aan derden tegengeworpen worden, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

Het bestuursorgaan kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 22 EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. 

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vereniging in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

Het bestuursorgaan of de bestuurders die de vereniging vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van een uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de  vereniging vertegenwoordigen, de vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

ARTIKEL 23 INTERN REGLEMENT

 1. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het WVV of de statuten. 
 2. Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuursorgaan op te nemen. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken, mits minstens de helft van de bestuurders aanwezig is en een gewone meerderheid hiervan akkoord gaat met de wijziging.

ARTIKEL 24 BEKENDMAKINGSVEREISTEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen en hun ambtsbeëindiging worden openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie van het uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vereniging vertegenwoordigen, de vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

ARTIKEL 25 VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan vergadert na oproeping van de voorzitter of secretaris zo vaak als het belang van de vereniging het vereist. De oproeping bevat datum, uur en plaats van de samenkomst van het bestuur, evenals de agenda. 

De oproeping gebeurt per e-mail, minimum 5 dagen voor de vergadering.

ARTIKEL 26 AANWEZIGHEIDSQUORUM EN STEMMING DOOR HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten met de aanwezigheid van minstens 3 bestuurders.

ARTIKEL 27 TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming hierover. Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering deze beslissing of verrichting goedkeurt, zal het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Deze procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

ARTIKEL 28 VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

 1. Er wordt verslag genomen van de beslissingen van het bestuursorgaan. Deze verslagen worden bewaard op de zetel van de vereniging.
 2. Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen.
 3. De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 29 EINDE BESTUURSMANDAAT – ONTSLAG BESTUURDER

 1. Als de termijn van het mandaat van een bestuurder verstreken is, eindigt het mandaat van rechtswege op de eerstvolgende algemene vergadering.
 2. Daarnaast wordt een bestuurder geacht ontslag te nemen wanneer hij/zij niet meer voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden om bestuurder te worden in de vereniging, zoals in de statuten bepaald. De vaststelling daarvan gebeurt door de algemene vergadering.
 3. Elke bestuurder kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Wanneer een bestuurder ontslag neemt, moet hij in functie blijven totdat de algemene vergadering redelijkerwijs in zijn vervanging heeft kunnen voorzien.
 4. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege bij zijn overlijden.
 5. Het mandaat van een bestuurder kan op elk moment worden beëindigd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. De stemming over het beëindigen van een bestuursmandaat is geheim.

TITEL V  AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

ARTIKEL 30 AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

De bestuurders en dagelijks bestuurders (en alle andere personen die ten aanzien van de vereniging werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad) zijn tegenover de vereniging aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook tegenover derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.

Aangezien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of nalatigheden van dit college hoofdelijk.

Wat fouten betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan het collegiaal bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Deze aansprakelijkheid, samen met elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit het WVV of andere wetten of reglementen, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld in de artikel XX.225 en XX.227 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de in artikel 2:57 van het WVV opgenomen bedragen.

TITEL VI BOEKHOUDING

ARTIKEL 31 BOEKJAAR – KWIJTING

 1. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
 2. Elk jaar moet het bestuursorgaan aan de gewone algemene vergadering rekenschap geven over zijn beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. Het bestuursorgaan stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden elk jaar, en ten laatste zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
 3. De algemene vergadering spreekt zich vervolgens uit over de kwijting aan de bestuurders. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en wat de extra-statutaire of met het WVV strijdige verrichten betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping. 

TITEL VII ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 32 ONTBINDING

 1. De vereniging kan op elk ogenblik door de algemene vergadering worden ontbonden.

  De algemene vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vereniging, voorgelegd door het bestuursorgaan of door minstens 1/5e van de leden.

  Om op een geldige manier te beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vereniging, moet minstens 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van 4/5e van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
  Indien het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars waarvan zij de opdracht omschrijft.
 2. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging altijd dat zij ‘vzw in vereffening’ is overeenkomstig het WVV.
 3. Een vereniging in vereffening mag haar naam niet wijzigen en slechts onder voorwaarden bepaald in artikel 2:116 haar zetel verplaatsen.

 ARTIKEL 33 BESTEMMING VAN HET VERMOGEN

In geval van ontbinding en vereffening worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport.

ARTIKEL 34 BEKENDMAKINGSVEREISTEN

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd in het verenigingsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, en bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV en haar uitvoeringsbesluiten.

TITEL VIII SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 35 SLOT

Voor alle gevallen die niet geregeld zijn door deze statuten zijn de bepalingen van het WVV en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing.