Statuten OVOS vzw

Artikel 1.

De vereniging wordt gesticht onder de benaming “Oost-Vlaamse Vereniging voor Onderwateronderzoek en Sport vzw”, hierna O.V.O.S. vzw genoemd, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Schoenerstraat 7, 9000 Gent.

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel kan verplaatst worden naar een andere Oost-Vlaamse gemeente na goedkeuring door de algemene vergadering en dit conform de wettelijke bepalingen inzake het wijzigen van de statuten.

DOEL

Artikel 2.

O.V.O.S. vzw heeft tot doel te fungeren als coördinatieplatform voor haar leden met als doel de duiksport te promoten in al haar facetten conform het NELOS-duikonderricht erkend door BLOSO en dit binnen de provincie Oost-Vlaanderen. O.V.O.S. vzw zal eveneens betrekkingen onderhouden met het bestuur van de provincie Oost-Vlaanderen.

LEDEN

Artikel 3.

De vereniging omvat minstens drie leden. Onder leden wordt verstaan de Oost-Vlaamse duikclubs. Om lid te kunnen worden van O.V.O.S. vzw dient voldaan te zijn aan de voorwaarden gesteld in artikel 4. Deze clubs worden vertegenwoordigd door één bij hun club aangesloten lid, daartoe rechtsgeldig aangeduid door deze club conform haar statuten of reglement van inwendige orde. Het lidmaatschap neemt een einde door ontslag te nemen, uitsluiting of naar aanleiding van de ontbinding van de aangesloten rechtspersoon of vereniging.
Een lid wordt geacht ontslagnemend te zijn wanneer het zijn jaarlijkse bijdrage, na aanmaning, niet betaald heeft en/of zijn ontslag per gewone brief kenbaar maakt aan de raad van bestuur. De uitsluiting van een lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het niet voldoen aan één of meerdere voorwaarden opgesomd in artikel 4, brengt van rechtswege verlies van het lidmaatschap mee.

Artikel 4.

De raad van bestuur kan enkel, ten definitieven titel of op proef voor een bepaalde periode, duikclubs als lid aanvaarden die aan volgende voorwaarden voldoen:

  • zijn zetel en werking hebben binnen de provincie Oost-Vlaanderen
  • aangesloten zijn bij N.E.L.O.S vzw
  • het beoefenen en bevorderen van het onbezoldigd (niet commercieel) sportduiken als doel hebben

De raad van bestuur van O.V.O.S. vzw is bevoegd om bijkomende toetredingsvoorwaarden in te voeren in haar reglement van inwendige orde. Deze worden bekend gemaakt op de eerstkomende algemene vergadering.
De raad van bestuur van O.V.O.S. vzw heeft soevereine appreciatiebevoegdheid om kandidaat-leden te weigeren. In geval van betwisting, na weigering door de raad van bestuur, zal over de toetreding beslist worden op een algemene ledenvergadering samengeroepen conform artikel 5 §1.
Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage (lidgeld) wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur. De jaarlijkse bijdrage wordt aan de leden kenbaar gemaakt bij gewone brief, per fax, per e-mail of elk ander schriftelijk communicatiemiddel. Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage(lidgeld) dat door de raad van bestuur jaarlijks bepaald wordt kan maximum tweehonderdvijftig (250) euro bedragen. De bijdrage is bij voorbaat opeisbaar per 1 januari van het komende werkjaar.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 5.

De algemene vergadering wordt minstens één maal per jaar samengeroepen en telkens wanneer de raad van bestuur het nodig acht of één vijfde van de leden zulks vraagt per aangetekende brief, gericht aan de raad van bestuur.
De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden ieder jaar in de loop van het eerste kwartaal. In zover het verzoek tot samenroeping uitgaat van één vijfde van de leden dient de raad van bestuur binnen één maand na het ontvangen van het aangetekend schrijven over te gaan tot de samenroeping van de algemene vergadering.
De oproepingsbrieven worden door de raad van bestuur bij gewone brief, per fax, per e-mail of elk ander schriftelijk communicatiemiddel en dit ten minste acht dagen vóór datum van de algemene vergadering aan de leden toegezonden.
De oproepingsbrief wordt samen met de agenda gestuurd naar de voorzitters, de duikschool-verantwoordelijken en de OVOS-vertegenwoordigers van de bij O.V.O.S. vzw aangesloten leden. Dit kan gebeuren door gelijk welk schriftelijk communicatiemiddel (e.g. fax, e-mail, brief).
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering waar de goedkeuring van de jaarrekening op de agenda staat, wordt het schriftelijk verslag van de commissarissen der rekeningen, de jaarrekening en de agenda als bijlagen bij de oproepingsbrief gevoegd.
Bij een tussentijdse ledenvergadering wordt enkel de oproepingsbrief met de agenda verstuurd.

Artikel 6.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn afgevaardigde. De beslissingen van de algemene vergadering worden aan de leden meegedeeld via het register van de verslagen dat zich ter inzage bevindt op de zetel van de vereniging.

Artikel 7.

De algemene vergadering kan slechts beslissen over de punten die op de agenda staan. De modaliteiten en termijnen waaronder agendapunten worden aangebracht en bekendgemaakt worden omschreven in het huishoudelijk reglement. Elk lid (club) heeft één stem op de algemene vergadering. Elk lid kan volmacht geven om zijn stemrecht uit te oefenen aan een ander lid of aan een lid van de raad van bestuur. Elk lid en bestuurder kan slechts houder zijn van één volmacht.
Zij beslist met eenvoudige meerderheid van de aanwezigen over de aanstelling van de bestuurders, de aanstelling van maximum twee commissarissen belast met de controle van de financiële toestand, de jaarlijkse controle en goedkeuring van de rekeningen en begroting voor het volgend boekjaar en in het algemeen, over alle punten waarvoor geen bijzondere meerderheid door de wet vereist is.
De algemene vergadering kwijt de bestuurders en de commissaris(sen) bij gewone meerderheid van de stemmen.
De commissaris(sen) wordt (worden) aangesteld door de algemene vergadering voor een termijn van één jaar. Het mandaat geldt voor het lopende boekjaar waarin zij benoemd werden.
De commissaris(sen) belast met de controle van de rekeningen brengt (brengen) op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verslag uit van hun bevindingen.
De termijn van de commissarissen belast met de controle van de rekeningen eindigt na kwijting op de algemene ledenvergadering en dit één jaar na hun aanstelling. Na kwijting van de commissaris(sen) op de algemene ledenvergadering zal de voorzitter van de algemene ledenvergadering een oproep doen onder de leden opdat de algemene ledenvergadering minstens één commissaris bij de rekening zou kunnen benoemen. De gekweten commissaris(sen) kan (kunnen) zich opnieuw kandidaat stellen.
De algemene vergadering beslist met tweederde meerderheid van de aanwezigen over de afzetting van de bestuurders en over de uitsluiting van een lid.
Zij beslist over de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vereniging overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 8.

O.V.O.S. vzw. wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zes bestuurders.
De bestuursmandaten binnen de raad van bestuur van O.V.O.S. vzw zijn:

  • voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • ondervoorzitter
  • coördinator duikonderricht
  • bestuurder

Er mogen maximaal twee bestuurders lid zijn van dezelfde club (lid). Indien een bestuurder van club (lid) verandert naar een club (lid) waar reeds twee andere bestuurders lid van zijn, mag hij/zij de termijn van zijn/haar mandaat uitdienen op voorwaarde dat de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid daarmee instemt.

De voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur wordt verkozen voor een termijn van drie jaar. Hun mandaat van bestuurder – voorzitter, secretaris – eindigt op de derde jaarlijkse algemene vergadering volgend op deze waarop hij/zij verkozen werd.

De andere leden van de raad van bestuur worden verkozen voor een termijn van twee jaar. Hun mandaat van bestuurder eindigt op de tweede jaarlijkse algemene vergadering volgend op deze waarop zij verkozen werden.

Kandidaturen voor een mandaat van bestuurder, moeten voorgedragen worden door een lid van “O.V.O.S. vzw”, of door een bestuurder.Hij/zij die kandidaat is moet aangesloten zijn bij een bij O.V.O.S. vzw aangesloten duikclub (lid). Men kan zich maar kandidaat stellen voor één openstaande functie van bestuurder. Kandidaten voor een mandaat als bestuurder zijn lid bij één van de aangesloten clubs bij O.V.O.S. vzw.

De kandidaturen moeten ten laatste veertien dagen vóór de algemene vergadering ter kennis gesteld worden aan de voorzitter van de raad van bestuur. De kandidatuur dient schriftelijk te gebeuren hetzij per brief, e-mail of ieder ander schriftelijk communicatiemiddel. Bij ontstentenis van een kandidatuur voor een functie binnen de raad van bestuur kan de vertegenwoordiger van een lid (club) zich kandidaat stellen voor de openstaande functie van bestuurder op de jaarlijkse algemene ledenvergadering op voorwaarde dat een eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden de kandidatuurstelling aanvaard heeft. Indien er meerdere aanvaarde kandidaturen zijn zal de algemene vergadering beslissen wie bestuurder wordt.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos.

Wanneer een lid van de raad van bestuur ontslagnemend is voor het verstrijken van de termijn van zijn mandaat zal diegene die in zijn plaats verkozen wordt de termijn verder zetten van de bestuurder die hij vervangt.

De raad van bestuur neemt zijn beslissingen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige bestuurders. De beslissingen (notulen van de Raad van Bestuur) worden opgetekend in een speciaal register en ondertekend door minstens drie van zijn leden.

Het huishoudelijk reglement van de vereniging wordt door de raad van bestuur opgesteld, gewijzigd en wordt vervolgens goedgekeurd door de algemene vergadering. Elke beslissing die niet uitdrukkelijk door de wet of door artikel 7 van de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, hoort toe aan de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Elk lid van de raad van bestuur dat na drie uitnodigingen ongegrond afwezig is op drie opéénvolgende beheerraden zal als ontslagnemend beschouwd worden en als ontslagnemende voorgedragen worden door de raad van bestuur op de eerstkomende algemene ledenvergadering.

Wanneer een lid van de raad van bestuur tijdens zijn mandaat zijn lidmaatschap beëindigt bij een bij O.V.O.S. vzw aangesloten club, zal als ontslagnemend beschouwd worden.

Wanneer een club (lid) zijn lidmaatschap bij O.V.O.S. vzw stopt waarbij een lid van de raad van bestuur is aangesloten de termijn van zijn mandaat volmaken op voorwaarde dat dit bij eenvoudige meerderheid op de eerstvolgende algemene vergadering door de leden aanvaard wordt.

De werking van de raad van bestuur wordt geregeld in het reglement van inwendige orde.

BOEKJAAR

Artikel 9.

Het boekjaar van de vzw O.V.O.S. valt samen met het kalenderjaar.

VEREFFENING

Artikel 10.

In geval van ontbinding wordt de vereffening verzorgd door één of meerdere vereffenaars aangeduid door de algemene vergadering of bij gebrek daaraan, door de rechtbank.

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, verdeeld onder de Oost-Vlaamse duikclubs die als vzw tijdens het jaar van de ontbinding nog lid waren van O.V.O.S. vzw.

Artikel 11.

De wet van 27 juni 1921 is van toepassing op alles wat noch in de statuten noch in het huishoudelijk reglement geregeld is.

 

 

 

Aanpassingen

23 februari 2015 – v3 – 5 naar 6 bestuursleden; wijziging samenstelling bestuur (http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2015/04/29/15062242.pdf)
8 september 2009 – v2 – Wijziging samenstelling bestuur (http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2009/09/08/09127321.pdf)
25 oktober 2004 – v1 – Origineel (http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2005/09/29/05135947.pdf)